Buổi tập ngày 8-9-2022

Buổi tập ngày 8-9-2022

9.9.22
8-9-2022 8-9-2022